Hvordan LENR vil påvirke strategiske deler av verdensøkonomien

Følgende innlegg ble publisert av Cold Fusion News 22.09.2012. Oversatt av Sverre Haslund:

Kommersialisering av LENR vil ha en dyp effekt på mange sektorer av økonomien og på mange bransjer. Denne effekten vil bli følt i noen økonomier før andre. Så hvor vil dette merkes først?

Kraftproduksjon og kullkraft.

En av de første sektorene som vil bli påvirket av LENR vil være kraftproduksjon. Robert Godes, president i Brillouin Energy har spådd at hans LENR teknologi kan erstatte kullkjeler i kraftverk om noen år. Dersom dette blir realitet vil det skape en kraftig omlegging av energiproduksjonen i verden. Rundt 71% av all strøm produsert i Kina alene kommer fra forbrenning av kull.

Den største innvirkningen vil være på kullindustrien fordi kull brukes primært i kraftproduksjon.Utstrakt bruk av LENR vil føre til kollaps i kullindustrien. Det vil også ha en stor innvirkning på jernbanen i USA fordi transport av kull er en av de viktigste bruksområdene for jernbane der. Vi kan forvente å se massive forstyrrelser i økonomien på grunn av dette. En fordel vil være at større deler av sporsystemet vil bli åpnet opp for passasjertransport og pendlere.

To amerikanske stater som kan bli kastet inn i en depresjon ved innføring av LENR vil være Wyoming og West Virginia der kullindustrien er en av de viktigste næringene. Også Indonesia vi lide, som er en av verdens største kullprodusenter.

En fordel ville være lavere strømregninger. Siden kraftselskapene ikke måtte bruke så mye på kull og infrastruktur vil det være naturlig at prisene faller.

Brillouin Energy og Leonardo Corporation (Andrea Rossi) vil kunne dra nytte av dette fordi begge selskapene jobber med LENR teknologi varm nok til å generere damp for kraftverk.

Naturgass og propan.

Virkningen her kan være betydelig fordi naturgass er den viktigste kilden til oppvarming i Europa og Nord-Amerika. De fleste amerikanere varmer opp hjemmene sine og vannet sitt med dette . Omlegging fra naturgass til LENR vil ikke gå så fort som noen folk tror fordi naturgass fortsatt er ganske billig. Mange ville vente til deres eksisterende varmtvannsberedere eller ovner er utslitt før de erstatter dem. En bieffekt av dette kan være at mer naturgass vil være tilgjengelig som drivstoff, og gassdrevne biler kan bli mer populært.

Den store virkningen vil være på propan fordi propan er svært kostbart. Propanbrukere vil ha mer nytte av å bytte til LENR. Mange propanbrukere bor på landsbygda der det ikke finnes infrastruktur for naturgass.

Forbruksartikler.

LENR vil redusere kostnadene på mange forbruksartikler ved å redusere energikostnadene som går med til produksjon. Bransjer som trenger store mengder varme, som matvareindustrien og oljeraffinerier kan også innføre LENR og besparelselsene vil komme forbrukerne til nytte. Selskapene vil senke prisene til forbrukerne fordi de ønsker å være konkurransedyktige. Vi kan forvente å se lavere matvarepriser som følge av LENR når dette blir innført.

Transport.

Hvis prisen på elektrisitet faller vesentlig kan vi forvente å se mange flere elektrisk drevne biler rundt oss, også kommersielle kjøretøy som lastebiler, buss og taxi vil legge om til elektrisk framdrift. Elektrisk drevet tungt utstyr som bulldosere etc. kan bli vanlig fordi elektrisitet vil bli langt billigere enn diesel.

Ett selskap som kan ha nytte av dette vil være Kresenn som planlegger å lisensiere Francesco Celani’s LENR teknologi for bruk i mikrokraftverk.

En annen fordel vil være fler elektrisk drevne tog fordi elektrisitet vil bli billigere. Jernbaneselskaper vil komme i en bedre posisjon til å bygge sine egne kraftverk i nærheten av sporene. Flere byer vil være i stand til å installere spordreven transport og andre elektrisk drevne offentlige transportsystemer fordi de vil være i stand til å installere sine egne kraftverk.

Olje

Effekten på oljesektoren vil skje gradvis fordi bruken av oljeprodukter er så utbredt. Det vil ta flere år før LENR teknologi blir allment tilgjengelig. Dette betyr at forbruket av olje ikke vil falle så fort som forbruk av kull. Oljeprisen kan falle fordi olje som nå brennes for å generere elektrisitet i land som Saudi-Arabia ville bli raffinert til bensin eller diesel i stedet. Det betyr vanlige folk kan betale lavere priser på pumpen fordi bensintilbudet vil øke.

Det vil fortsatt være en stor etterspørselen etter olje for bruk til plast og plantevernmidler, som kan tenkes å bli billigere ettersom etterspørselen etter olje for drivstoff vil falle.

Grønn teknologi

Vellykket kommersialisering av LENR vil bety slutten for den såkalte grønne energirevolusjon. Etterspørselen etter grønne teknologier som solcellepaneler og vindgeneratorer vil kollapse. Grunnlaget for grønn teknologi vil bli borte fordi en virkelig miljøvennlig strømkilde vil være tilgjengelig. Det er rett og slett ingen mulighet for at disse teknologiene vil kunne konkurrere med LENR.

Denne nye energirevolusjonen vil ta en stund, trolig ti til femten år, men virkningene vil være dype fordi verdens energisektorer vil bli utrolig forandret. Den viktigste endringen som vanlige folk vil legge merke til, vil bli energi som er langt billigere.

Reklamer

Rossi: «Ikke en kjemisk katalysator»

Andrea Rossi hadde en interessant uttalelse i dag som respons på et spørsmål han fikk om den konfidensielle katalysatoren han bruker i sin E-Cat. Rossi pleier aldri å gi fra seg noen informasjon når han blir spurt om dette emnet, men i dag sa han følgende :

Q: Katalysatoren som du vokter så vel – er det en katalysator i kjemisk forstand?

A: Nei, vi kaller det en katalysator, men det er ikke en kjemisk katalysator.

Mange har forsøkt å finne ut av hva Rossi’s hemmeligheter består av, og mange substanser har blitt gjettet på og til og med eksperimentert med. Dette svaret indikerer at det er mere på spill enn bare å legge til en ingrediens i nikkel-hydrogen miksen.

Kilde : http://www.journal-of-nuclear-physics.com/?p=733&cpage=4#comment-330893

Disruptiv Teknologi

I 1989 hevdet forskerne Martin Fleischmann og Stanley Pons at de hadde oppdaget en ny og revolusjonerende energikilde; kjernefysisk fusjon ved romtemperatur, feilaktig kalt ‘Kald Fusjon’. Effekten var uten skadelig stråling eller skadelige utslipp til miljøet. Media kastet seg over saken og med brask og bram ble  ‘århundrets oppfinnelse’ annonsert over hele verden, men gleden ble kortvarig.

Det viste seg at det var vanskelig å reprodusere resultatene, noe som er en forutsetning ved alle vitenskapelige oppdagelser. Ideen om fusjon ved normale laboratorieforhold ble avvist og Fleischmann og Pons ble diskreditert. Oppdagelsen ble latterligjort og forskningen på feltet ble satt flere tiår tilbake. Det tradisjonelle vitenskapelige miljø betrakter nå dette som en patologisk vitenskap og de fleste forskere holder seg langt unna feltet. Pressen, som følte seg lurt etter først å ha slått saken stort opp er også svært tilbakeholdne med å rapportere noe som kan minne om fadesen. Martin Fleischmann døde den 3. august i år.

Imidlertid har en gruppe forskere over hele verden jobbet i det stille med ideene til Fleischmann og Pons. De har forsket på lavenergi kjernereaksjoner, nå kalt LENR, og kan nå rapportere om forbløffende resultater. Det amerikanske forsvarets etteretningstjeneste, DIA, offentliggjorde i 2009 en analyse; Technology Forecast: Worldwide Research on Low-Energy Nuclear Reactions Increasing and Gaining Acceptance. Analysen beskriver LENR som en disruptiv teknologi som kan revolusjonere energiproduksjon og –lagring.

Den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA har i år gjort tilgjengelig 2 videoer som beskriver hvor langt NASA’s forskning er kommet på dette feltet :

Flere utenlandske forskere og ingeniører hevder nå å ha utviklet teknologi basert på LENR som nærmer seg markedsintroduksjon. Jeg vil nevne to av de sterkeste kandidatene: Andrea Rossi, Leonardo Corporation : E-Cat og Brillouin Energy : Brillouin Boiler

Disruptiv teknologi, (Wikipedia):
En disruptiv innovasjon er en nyskapning som forstyrrer et eksisterende marked. Begrepet brukes i forretnings- og teknisk litteratur for å beskrive innovasjoner som forbedrer et produkt eller en tjeneste på en måte som markedet ikke forventer, vanligvis ved å senke prisen eller designe for et annet sett med forbrukere. Den disruptive innovasjonen vil som regel være enklere, billigere og mer praktisk enn de etablerte produktene i de tradisjonelle markedene.

Norsk økonomi har blitt svært avhengig av olje- og gassintekter. Verdimessig bidrar petroleumsvirksomheten med i overkant av 20% av BNP. I 2009 var det totale antallet sysselsatte tilknyttet olje- og gassvirksomheten om lag 75000.

Det sier seg selv at dersom en teknologi som LENR blir introdusert vil dette ha en negativ effekt på økonomier som baserer seg på olje og gass. Over tid, ettersom teknologien modnes, vil LENR sammen med andre fornybare energikilder overta for de fossile brenslene.

Det er derfor vi er nødt til å åpne øynene og forberede oss på at en slik forandring kan komme. Vi har nok penger på bok til å lede an i forskning og utvikling på dette feltet (LENR) og legge om vår økonomi til en mer bærekraftig modell. Skylappene må fjernes før vi blir satt helt ut på sidelinjen.

All sannhet går gjennom tre stadier; Først blir den latterliggjort, så blir den voldsomt motarbeidet, og til slutt blir den akseptert som en selvfølge.

– Arthur Schopenhauer (1788-1860)

New Scientist skriver om LENR

Tidsskriftet New Scientist inneholdt en historie om LENR i slutten av august. Dette er noe bemerkelsesverdig fordi LENR og kald fusjon har blitt fullstendig ignorert av de mer «seriøse» vitenskapelige publikasjoner helt fram til den siste utviklingen i bransjen som kan tilskrives Andrea Rossi og hans E-Cat reaktorer.

Til tross for dårlig publisitet og direkte hån rettet mot kald fusjon i de siste 20 årene, har Rossi og andre forskere jobbet ustanselig med å utvikle enheter som fungerer basert på LENR. Nå, med Rossi’s E-Cat og med NASA’s offentlige anerkjennelse av LENR har de vitenskapelige media begynt å gi mer og mer kreditt til dette som ‘ekte’ vitenskap.

Michael McKubre, som er direktør for ‘Energy Research’-programmet hos prestisjetunge SRI International, ble intervjuet av New Scientist om den døde pioneren innenfor kald fusjon, Martin Fleischmann, og om fremtiden for feltet. McKubre fikk mulighet til å reeksaminere arbeidet til Fleischmann og Pons, som hadde lidd av gul journalistikk i 1989, og hvor forskningen innen LENR ble satt tilbake med flere tiår.

Det faktum at et tidsskrift som ikke er spesielt viet til LENR velger å skrive om temaet er et godt tegn. Når det tradisjonelle vitenskapelige samfunnet tar dette inn over seg, vil LENR blitt mer allment kjent, og etterspørselen etter denne kilden til ren energi vil vokse. Kanskje når publikum blir mer bevisst på denne vitenskapen, vil offentlig press tvinge regjeringer, media og institusjoner til å ta en alvorlig titt på hva som kan være det beste grønne alternativ til fossilt brensel som noensinne er laget av mennesker.

NASA om LENR

Den amerikanske romfartsadministrasjonen NASA har gjort tilgjengelig følgende videoer som beskriver LENR og gir en pekepinn på hvor langt NASA’s forskning er kommet på dette feltet. Videoene presenteres av Dr. Joseph Zawodny ved NASA Langley Research Center :

Video fra E-Cat konferansen i Zurich

Mange takk til Sterling Allan i PESN for denne videoen fra E-Cat konferansen i Zurich. Lydkvalitet og bilde er mye bedre enn det som var tilgjengelig fra Ustream live. Videoen under er fra Q&A sesjonen med Andrea Rossi og Fulvio Fabiani (Ingeniør i Leonardo Corporation).

David Niebauer om den svake vekselvirkningen

En interessant artikkel skrevet av David Niebauer er postet på CleanTech blog.  “Is the “Weak Force” the Key to LENR?”. Niebauer er konsulent for blant annet Brillouin Energy, og også involvert i organisasjonen Fusion Catalyst.

Sitat :

Of the four fundamental forces (gravity, electromagnetism, strong nuclear force and weak nuclear force), the “weak force” is the most enigmatic. Whereas the other three forces act through attraction/repulsion mechanisms, the weak force is responsible for transmutations – changing one element into another – and incremental shifts between mass and energy at the nuclear level.

Simply put, the weak force is the way Nature seeks stability.  Stability at the nuclear level permits elements to form, which make up all of the familiar stuff of our world.  Without the stabilizing action of the weak force, the material world, including our physical bodies, would not exist.  The weak force is responsible for the radioactive decay of heavy (radioactive) elements into their lighter, more stable forms.  But the weak force is also at work in the formation of the lightest of elements, hydrogen and helium, and all the elements in between.

Artikkelen er en god introduksjon til hva som menes med begrepet «svak vekselvirkning», og forklarer også hvordan den svake kraften passer inn noen teoretiske rammeverk som prøver å forklare hva som skjer i LENR reaksjoner.